Algemene voorwaarden

Laatste update: 23 april 2019. PDF.

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan: SolidFocus, SolidFocus.nl en aanverwante termen met SolidFocus daarin opgenomen: producties gemaakt door Jonne Schoneveld dan wel Thijs Berends.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen SolidFocus en een opdrachtgever waarop SolidFocus deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met SolidFocus voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door SolidFocus gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. SolidFocus is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd.

3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Prijswijzigingen en foutief vermelde prijzen voorbehouden.

4. Aan een offerte of kennismakingsgesprek zelf zijn geen kosten verbonden.

5. SolidFocus stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editing, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken. SolidFocus bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Alle gemaakte prijsafspraken of vastgestelde prijzen zijn altijd exclusief Buma - Stemra rechten.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Er wordt van u verwacht dat u kennis neemt van de kwaliteit van SolidFocus op dat moment, door enkele van onze video’s te kijken die in gelijkwaardige omstandigheden zijn opgenomen. Deze kwaliteit kunt u verwachten.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SolidFocus het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SolidFocus aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SolidFocus worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SolidFocus zijn verstrekt, heeft SolidFocus het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat SolidFocus is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. SolidFocus is tevens niet aansprakelijk voor verlies van opgenomen media. Er kan nooit een schadevergoeding hoger geëist worden dan het betaalde bedrag voor de dienst die SolidFocus heeft verricht, omdat een bepaald moment niet is vastgelegd en/of in de uiteindelijke video zit.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan SolidFocus de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd..

6. SolidFocus is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de door de opdrachtgever aangeleverde eigen media.

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen..

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever SolidFocus derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen..

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. SolidFocus zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal SolidFocus de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal SolidFocus daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3 zal SolidFocus geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie..

Artikel 8. Intellectuele eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt SolidFocus zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. De opdrachtgevers vrijwaren SolidFocus volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten ten gevolge van door SolidFocus ten behoeve van opdrachtgevers te verrichten montages en/of het dupliceren van opnames welke zij hebben aangeleverd. Inbreuk op de auteursrechten is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 31 en 32 van de Auteurswet. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van SolidFocus. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt SolidFocus de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties. Op alle producties door SolidFocus rust het auteursrecht. Een SolidFocus productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder schriftelijke toestemming van SolidFocus. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met SolidFocus.

3. SolidFocus behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

4. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenokmst bij SolidFocus schriftelijk bekend gemaakt te worden.

5. SolidFocus bewaart en garandeert alle ruwe bestanden op te slaan in eigen archief met een minimale duur van 1 jaar na opleverdatum. Na het verstrijken van deze periode is SolidFocus niet meer verantwoordelijk voor het behoud van ruw materiaal.

6. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 9. Opzegging

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 2 volle kalendermaanden in acht te nemen.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

1. De vorderingen van SolidFocus op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

- na het sluiten van de overeenkomst aan SolidFocus ter kennis gekomen omstandigheden geven SolidFocus goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

- indien SolidFocus de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

2. In de genoemde gevallen is SolidFocus bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van SolidFocus schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en aangetekend te worden gemeld aan SolidFocus zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.

2. Indien een klacht gegrond is, zal SolidFocus de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal SolidFocus slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12. Honorarium

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW..

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen,, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van SolidFocus, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW..

5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

6. Indien SolidFocus met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is SolidFocus niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. SolidFocus mag prijsstijgingen doorberekenen, indien SolidFocus kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Artikel 13. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door SolidFocus aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van SolidFocus en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens SolidFocus onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Incassokosten

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

- over de eerste € 3.000,- 15%

- over het meerdere tot € 7.000,- 10%

- over het meerdere tot € 15.500,- 8%

- over het meerdere tot € 70.000,- 5%

- over het meerdere 3%

2. Indien SolidFocus aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

Indien SolidFocus aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

1. De aansprakelijkheid van SolidFocus, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van SolidFocus beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft..

3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorarium gedeelte.

4. De in deze voorwaard en opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SolidFocus of haar ondergeschikten..

5.. SolidFocus is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 16. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van SolidFocus worden daaronder begrepen.

2. SolidFocus heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat SolidFocus haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van SolidFocus opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door SolidFocus niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien SolidFocus bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van SolidFocus is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft SolidFocus het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 18. Reis en verblijfkosten

Alle reis - en verblijfskosten worden opgenomen in de offerte tenzij anders vermeld.

Artikel 19. Muziekrechten

SolidFocus maakt gebruik van meerdere royalty vrije muzieklicentie verstrekkers. De kosten van de licentie(s) worden direct door gefactureerd naar de opdrachtgever en wordt zodanig opgenomen in de factuur. In de offerte wordt, indien van toepassing, een indicatie van deze kosten opgenomen. SolidFocus biedt tevens de mogelijkheid om kostenvrije muzieklicenties te gebruiken, voorwaarde hiervoor is dat de eindvideo uitsluitend op de YouTube-pagina van SolidFocus wordt gepubliceerd. De eindvideo is uiteraard nog wel te delen via social media, zolang er een referentie bestaat naar de originele video.

Voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt moeten rechten afgedragen worden aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra. Auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door stichting Buma Stemra en worden toegevoegd aan de eindfactuur of later separaat gefactureerd.

Artikel 19 is niet van toepassing op producties waarbij SolidFocus gebruik maakt van rechtenvrije muziek bijvoorbeeld onder Creative Commons License of anderszins en door SolidFocus gecomponeerde en/of geproduceerde muziek.

Artikel 20. Voice-over

Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten en worden toegevoegd aan de eindfactuur. Dit tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 21. Correcties en wijzigingen

Na oplevering van het project heeft u als opdrachtgever recht op 2 correctierondes om wijzigingen door te voeren. Deze correcties vallen binnen de begroting. Na deze 2 ronden zullen wij de overige correcties uitvoeren voor een meerprijs van € 35,00 ex. per uur. SolidFocus zal de opdrachtgever hiervan tussentijds op de hoogte stellen.

Artikel 22. Afwijkingen

Indien een klant voor of tijdens het ontwikkelen van een videoproductie de specificaties, wensen of wat dan ook waarop de offerte is gebaseerd wijzigt, kan SolidFocus hiervoor meerkosten in rekening brengen. Deze meerkosten zullen altijd vooraf aan de klant medegedeeld worden.

Artikel 23. Promotie

SolidFocus behoudt de mogelijkheid om materialen te gebruiken ter promotie.

Artikel 24. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen SolidFocus en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 25. Bevoegde Rechter

Eventuele geschillen tussen SolidFocus, ten aanzien waarvan de rechtbank absoluut bevoegd is, zullen bij uitsluiting worden beslist door de Rechtbank te Haarlem, onverminderd het recht van SolidFocus om de volgens de wet bevoegde rechtbank te adiëren. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.qq. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.